۱۹٫آبان, ۱۳۹۵ 0

نکات ایده شو

آنچه را که شرکت کنندگان باید درباره ایده شو بدانند   • شركت‌كنندگان بايد ايده خود را هنگام ثبت نام براي تيم برگزار كننده ارسال‌نمايند. • شما فرصت داريد تنها سه دقيقه در مورد موضوعتان در مقابل جمعيت صحبت كنيد. به محض اتمام زمان مذكوربه هيچ وجه امكان ادامه بحث…