0

پل های ارتباطی

دکتر علی دوست‌محمدی

عضو سابق هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد

پژوهشگر ارشد (Research Associate) دانشگاه یورک کانادا