0

پل های ارتباطی

مهندس مسعود فتحی

مدرس در دانشگاه های مهاجر و صنعتی اصفهان
مدرس شبیه‌سازی مقدماتی انجمن ریخته‌گری ایران